كلاس رياضيات سريع، خلاقيت و هوش در محل آموزشگاه دخترانه ي مبتكران براي دانش آموزان پايه ي نهم  توسط مهندس باقري به صورت رايگان برگزار شد.

814425630_5678

812728318_29395

812706821_35832

812706272_36095

812230601_43987