• ایجاد فضای آرام و با نشاط در خانه
  • حل تمرین مداوم در زمان‏های منظم
  • تکرار2-3 بار تمرینات
  • دلایل استدلال را بیان کردن
  • یادداشت‏نویسی از نکته‏های به‏دست آمده
  • مطالعه‏ی 4بار هریادداشت
  • با تصاویر کار کردن
  • برای هرمسئله در صورت نیاز رسم شکل دقیق
  • بعد از هر آزمون نکته برداری و فلش نویسی (مرور فلش‏ها)