ریاضی تابستان استاد فرضعلی بیگ
ریاضی پاییز استاد فرضعلی بیگ(یک شنبه ۱۶ تا ۱۸:۵۰)
فیزیک پاییز استاد باستی(چهارشنبه ۱۶ تا ۱۸:۵۰)
شیمی پاییز استاد ابراهیم زاده(پنج شنبه ۱۶:۵۰ تا ۱۹)
زیست پاییز استاد سیف(پنج شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۴۰)