ریاضی ادامه ی تابستان استاد کریمی(سه شنبه ۱۷:۵۰ تا ۲۰:۲۰)
ریاضی پاییز استاد کریمی(شنبه ۱۸ تا ۲۰:۱۰)
علوم پنجم استاد حکمت(دوشنبه ۱۷:۳۰تا ۱۸:۵۰)