ریاضی و حل تمرین ادامه ی تابستان استاد اسدی کیا(چهارشنبه ۱۶ تا ۱۷:۲۰ و پنج شنبه ۱۳:۴۰ تا ۱۵)
ریاضی پاییز استاد بختیاری(پنج شنبه ۹:۳۰ تا ۱۱:۴۰)
علوم هفتم استاد حکمت(سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۵۰)
عربی پاییز استاد نصیری زاده(سه شنبه ۱۶ تا ۱۷:۲۰)