ریاضی ادامه ی تابستان استاد نام آوری(سه شنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۵۰)
ریاضی پاییز استاد نبی زاده(پنج شنبه ۱۸ تا ۲۰:۵۰)
فیزیک ادامه ی تابستان استاد سراج(چهارشنبه ۱۶ تا ۱۷:۲۰)
فیزیک پاییز استاد سراج(چهارشنبه ۱۹ تا ۲۰:۲۰)
شیمی_زیست پاییز استاد مومیوند(یکشنبه ۱۸:۲۰ تا ۱۹:۴۰)
عربی پاییز استاد نصیری زاده(دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۵۰)