عربی پاییز استاد نصیری زاده(دوشنبه ۱۶ تا ۱۷:۲۰)
ادبیات پاییز استاد طالب تبار(دوشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۵۰)
زیست پاییز استاد سیف(یکشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۵۰)
شیمی پاییز استاد ابراهیم زاده(پنج شنبه ۱۳ تا ۱۴:۲۰)
هوش نهم استاد بناپور(سه شنبه ۲۰:۴۰ تا ۲۲)
ریاضی نیمه گروهی ادامه ی تابستان استاد بناپور(سه شنبه ۱۹:۱۰ تا ۲۰:۳۰)
ریاضی نیمه گروهی ادامه ی تابستان استاد هادیان(یک شنبه ۱۵:۴۰ تا ۱۷)
فیزیک فشرده تابستان آقای سراج(چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۲۰)
فیزیک آنلاین پاییز استاد سراج(چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۵۰)
فیزیک نیمه گروهی ادامه ی تابستان استاد امام نیری(پنج شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۵۰)
فیزیک نیمه گروهی پاییز استاد امام نیری(پنج شنبه ۱۳ تا ۱۴:۲۰)
ریاضی گروهی ادامه ی تابستان استاد بناپور(سه شنبه ۱۶:۱۰ تا ۱۷:۳۰)
ریاضی گروهی ادامه ی تابستان استاد هادیان(یک شنبه ۱۵:۴۰ تا ۱۷)
ریاضی آنلاین پاییز استاد نبی زاده(پنج شنبه ۱۵ تا ۱۷:۵۰)