ریاضی و حل تمرین ادامه ی تابستان استاد اسدی کیا(چهارشنبه ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۵۰ و پنج شنبه ۱۲ تا ۱۳:۲۰)
ریاضی پاییز استاد نبی زاده(پنج شنبه ۱۲ تا ۱۴:۵۰)
علوم ادامه ی تابستان استاد شایان(یکشنبه ۱۹ تا ۲۰:۲۰)
علوم پاییز استاد مومیوند(یکشنبه ۱۶ تا ۱۷:۲۰)
ریاضی ادامه ی تابستان استاد عمومی(یکشنبه ۱۶:۵۰ تا ۱۹)
ادبیات پاییز(دوشنبه ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۵۰)
هوش ادامه ی تابستان استاد بناپور(سه شنبه ۱۷:۴۰ تا ۱۹)
هوش پاییز استاد بناپور(سه شنبه ۱۴:۴۰ تا ۱۶)