ریاضی پاییز استاد نام آوری(سه شنبه ۱۹ تا ۲۱:۵۰)
فیزیک پاییز استاد باستی(سه شنبه ۱۶ تا ۱۸:۱۰)
شیمی پاییز استاد ابراهیم زاده(پنج شنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۴۰)
زیست پاییز استاد سیف(پنج شنبه ۱۶:۵۰ تا ۱۹)