نام درس : عربی هشتم- آنلاین (گروهی)

نام مدرس:  آقای نصیری زاده

روز:  دوشنبه

ساعت:  ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۵۰

بودجه بندی:  کل کتاب

تعداد جلسات:  ۲۰ جلسه ۸۰ دقیقه ای

شروع ترم :   ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

پایان ترم:  ۱۴۰۰/۰۶/۱۸

هزینه دوره:  ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال