تکالیف درس هوش و استعداد تحلیلی – آقایان بناپور و هادیان

تکالیف درس ریاضی پایه ششم – خانم محسن خواه

تکلیف نوروزی ریاضی پایه ششم – خانم محسن خواه

تکایف درس ریاضی پایه ششم – خانم مافی

تکالیف درس ریاضی پایه ششم – آقای کنفچیان

تکلیف درس ریاضی پایه ششم آقای نبی زاده – هفته اول

پاسخنامه تکلیف درس ریاضی پایه ششم آقای نبی زاده – هفته اول

تکلیف درس ریاضی پایه ششم آقای نبی زاده – هفته دوم

پاسخنامه تکلیف درس ریاضی پایه ششم آقای نبی زاده – هفته دوم

تکلیف درس ریاضی پایه ششم آقای نبی زاده – هفته سوم

پاسخنامه تکلیف درس ریاضی پایه ششم آقای نبی زاده – هفته سوم

تکلیف علوم پایه ششم – خانم مومیوند