تکلیف شیمی پایه دهم – آقای ابراهیم زاده

پاسخ شیمی پایه دهم – آقای ابراهیم زاده

تکالیف درس زیست – آقای سیف – از یاخته تا گیاه

تکالیف درس زیست – آقای سیف – تقسیم یاخته

تکالیف درس زیست – آقای سیف – تقسیم یاخته۲

تکالیف درس زیست – آقای سیف – قلب و رگهای خونی

تکلیف زیست دهم – آقای سیف(۱)

پاسخ تکلیف زیست دهم – آقای سیف(۱)

تست تمرینی زیست – آقای سیف(۲)

پاسخ تست تمرینی زیست – آقای سیف(۲)

تکلیف زیست دهم – آقای سیف(۳)

پاسخ تکلیف زیست – آقای سیف(۳)

تکلیف زیست دهم – آقای سیف(۴)

پاسخ تکلیف زیست دهم – آقای سیف(۴)

تکلیف زیست دهم – آقای سیف(۵)

پاسخ تکلیف زیست دهم – آقای سیف(۵)

تکلیف زیست دهم – آقای سیف(۶)

پاسخ تکلیف زیست دهم – آقای سیف(۶)

تکلیف زیست دهم – آقای سیف(۷)

پاسخ تکلیف زیست دهم – آقای سیف(۷)

تکلیف زیست دهم – آقای سیف(۸)

پاسخ تکلیف زیست دهم – آقای سیف(۸)

تکلیف زیست دهم – آقای سیف(۹)

پاسخ تکلیف زیست دهم – آقای سیف(۹)

تکلیف زیست دهم – آقای سیف(۱۰)

پاسخ تکلیف زیست دهم – آقای سیف(۱۰)

زیست- آقای سیف – گردش مواد در بدن

پاسخ زیست – آقای سیف – گردش مواد در بدن

فیزیک پایه دهم – تمرینات فشار اجسام جامد همراه با پاسخ کلیدی

فیزیک پایه دهم – تمرینات فشار مایعات بر حسب سانتی متر جیوه همراه با پاسخ کلیدی

فیزیک پایه دهم – تمرینات فشار مایعات بر حسب پاسکال همراه با پاسخ کلیدی