نام درس : عربی هشتم- آنلاین (گروهی)

نام مدرس:  آقای نصیری زاده

روز:  دوشنبه

ساعت: ۱۶ الی ۱۷:۲۰

بودجه بندی:  کل کتاب

هر هفته جلسه ۸۰ دقیقه ای

شروع ترم :   ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

پایان ترم:  ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

هزینه دوره:  ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال