نام درس : ریاضی هشتم- حضوری

نام مدرس:  استاد هادیان

روز:  سه شنبه

ساعت:  ۱۶:۴۰ الی ۱۷:۲۰ و ۱۷:۳۰ الی ۱۸:۵۰

شروع از ابتدای کتاب ادامه از مهرماه، در تابستان ۱۵ جلسه

شروع ترم :   ۱۴۰۱/۰۴/۱۱

پایان ترم:  ۱۴۰۱/۰۶/۱۸

هزینه دوره:  ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال