نام درس : ریاضی هشتم- آنلاین (گروهی)

نام مدرس:  آقای هادیان

روز:  پنجشنبه

ساعت:  ۱۵:۳۰ الی ۱۶ و ۱۶:۱۰ الی ۱۷:۳۰

بودجه بندی:  ادامه مبحث تابستان تا پایان کتاب

هر هفته یک جلسه ۸۰ دقیقه ای و یک جلسه ۴۰ دقیقه ای

شروع ترم :   ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

پایان ترم:  ۱۴۰۰/۱۱/۲۱

هزینه دوره:  ۱۳۸۰۰۰۰۰ ریال