نام درس : فیزیک دوازدهم- حضوری و آنلاین

نام مدرس:  استاد باستی

روز:  چهارشنبه

ساعت: ۱۵:۳۰ الی ۱۶:۵۰ و ۱۷ الی ۱۸:۲۰

بودجه بندی:  کل کتاب

هر هفته دو جلسه ۸۰ دقیقه ای (مجموعا ۳۵ هفته دو جلسه ای)

شروع ترم :   ۱۴۰۱/۰۴/۱۸

پایان ترم:  اردیبهشت ۱۴۰۲

هزینه دوره:  ۴۴۰۰۰۰۰۰ ریال