نام درس : ریاضی دوازدهم- حضوری و آنلاین

نام مدرس:  استاد فرضعلی بیگ

روز:  پنج شنبه

ساعت: ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۵۰ و ۱۶ الی ۱۷:۲۰

بودجه بندی:  کل کتاب

هر هفته دو جلسه ۸۰ دقیقه ای (مجموعا ۳۵ هفته دو جلسه ای)

شروع ترم :   ۱۴۰۱/۰۴/۱۸

پایان ترم:  اردیبهشت ۱۴۰۲

هزینه دوره:  ۴۴۰۰۰۰۰۰ ریال