نام درس : شیمی دهم- آنلاین (گروهی)

نام مدرس:  آقای ابراهیم زاده

روز:  پنجشنبه

ساعت: ۱۶:۵۰ الی ۱۷:۳۰ و ۱۷:۴۰ الی ۱۹

بودجه بندی:  کل کتاب

هر هفته یک جلسه ۸۰ دقیقه ای و یک جلسه ۴۰ دقیقه ای

شروع ترم :   ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

پایان ترم:  ۱۴۰۰/۱۲/۱۹

هزینه دوره:  ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال