فیزیک پایه هشتم – مبحث : سایه و چشمه نقطه ای

فیزیک پایه هشتم – مبحث : سایه و چشمه گسترده

فیزیک پایه هشتم – مبحث : ماه گرفتگی و خورشیدگرفتگی

فیزیک پایه هشتم: مبحث : بازتاب در آیینه ها – قسمت اول

فیزیک پایه هشتم: مبحث : بازتاب در آیینه ها – قسمت دوم

فیزیک پایه هشتم – مبحث : شکست نور، زاویه حد و بازتاب کلی

فیزیک پایه هشتم: مبحث : تجزیه نور و عدسی ها

ریاضی پایه هشتم – مبحث: فیثاغورس (قسمت اول) تدریس مبانی فیثاغورس و حل تمرین شماره۳ از فصل ۶ کتاب تنوری

ریاضی پایه هشتم – مبحث: فیثاغورس (قسمت دوم) حل تمرین شماره ۴ (الف تا ج) از فصل ۶ کتاب تنوری

ریاضی پایه هشتم – مبحث: فیثاغورس (قسمت سوم) ادامه حل تمرین شماره ۴ (چ تا ر) از فصل ۶ کتاب تنوری

ریاضی پایه هشتم – مبحث : فیثاغورس (قسمت چهارم) سه نکته بسیار مهم از فیثاغورس

ریاضی پایه هشتم – مبحث : فیثاغورس (قسمت پنجم) حل تمرین شماره ۶ (الف تا چ) از فصل۶ کتاب تنوری

ریاضی پایه هشتم – مبحث : فیثاغورس (قسمت ششم) ادامه حل تمرین شماره۶ و تمرین۷ و ۹ از فصل۶ کتاب تنوری

ریاضی پایه هشتم – مبحث : فیثاغورس (قسمت هفتم) حل تمرین های شماره ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۷ و ۲۰ از فصل۶ کتاب تنوری

ریاضی پایه هشتم – مبحث : هم نهشتی مثلث ها(قسمت اول)

ریاضی پایه هشتم – مبحث : هم نهشتی مثلث ها(قسمت دوم)