💢 فرزانگان1
1- بویه ستایش
2- حسینی‏ نژاد محیاسادات
3- دستگیری ملیکا
4- قنادان زاده شایا
5- محبوبی شادی
6- معماری محدثه
7- مهرپرور درسا
8- نورستی ثنا

💢فرزانگان 2:
1- احمدی آوا سادات
2- بروجردی آذین
3- پارسایی رها
4- چاهه ملیکا
5- چهاری‏ زاده نادیا
6- حبیبی نسترن
7- روحانی ساینا
8- سلیمان زهرا
9- شکریان پانیذ
10- عینی صبا
11- کاوسیان فاطمه

💢فرزانگان3:
1- توپا اسفندیاری ژینا

💢فرزانگان4:
1- جاریانی انسیه

💢فرزانگان6:
1- بیک‏ یار حدیثه
2- شجاعی آتنا
3- موسوی نیوشا