بودجه بندی آزمون پیشرو 1

💢💢💢پایه چهارم :
ریاضی : عددنویسی ، الگو ، ماشین ورودی خروجی ، فرمول از – بین ، جمع و تفریق و ضرب
علوم : مهارت‏های یادگیری ، روش علمی

💢💢💢پایه پنجم:
ریاضی: فصل 1 عددنویسی، مفاهیم عددی ، اعداد مرکب ، الگو
علوم: فصل 1 و 2

💢💢💢پایه ششم:
هوش: مطالب تدریس شده در کلاس
ادبیات: از اول تا پایان درس 5
ریاضی : فصل الگو و بخشی از عددنویسی
علوم : فصل 1 و 2 تا سر تخمین

💢💢💢پایه هفتم:
ریاضی: فصل 1 و 2
علوم: فصل 1 و 2 تا اول دقت و اندازه‏ گیری

💢💢💢پایه هشتم:
ریاضی : فصل 1 و 2
فیزیک : الکتریسیته ساکن
شیمی : فصل 1 + بخشی از فصل 2
زیست : فصل 4 و 5 و 6 (تنظیم عصبی- حس حرکت – تنظیم هورمونی)

💢💢💢پایه نهم :
ریاضی: فصل1 (مجموعه ها)
فیزیک : کمیت ها ، اندازه گیری ، حرکت
شیمی : فصل 1 + مباحث یونی از فصل 2
زیست: فصل 1 و 2 (دنیای جانوران و گیاهان)
ادبیات : درس 1 و 2

تاریخ برگزاری آزمون:

👈پایه های ششم و هفتم و هشتم و نهم در روز جمعه مورخ ۹۸/۰۵/۱۸

👈پایه های چهارم و پنجم در تاریخ های ۹۸/۰۵/۱۶ و ۹۸/۰۵/۱۷