روز جمعه مورخ ۹۸/۰۱/۲۳

ساعت شروع آزمون :
پایه های چهارم و پنجم و ششم : 8:30
پایه های هفتم هشتم و نهم : ساعت 10:30

👈 دانش آموزان 15 دقیقه قبل از شروع آزمون در محل آموزشگاه دخترانه مبتکران حضور یابند.

👈 حضور دانش آموزان با مانتو و مقنعه الزامی است.