روز جمعه مورخ 97/11/26

ساعت شروع آزمون :
کلیه پایه ها راس ساعت 8:30 برگزار می گردد.

👈 دانش آموزان 15 دقیقه قبل از شروع آزمون در محل آموزشگاه دخترانه مبتکران حضور یابند.

👈 حضور دانش آموزان با مانتو و مقنعه الزامی است.