علوم پایه هفتم – مبحث: منابع تجدیدناپذیر

علوم پایه هفتم – مبحث: منابع تجدیدپذیر(خورشید و باد)

منابع تجدیدپذیر(زمین گرمایی – موج دریا – جزرومد- برق آبی و …)

علوم پایه هفتم – مبحث: گروه های خونی

علوم پایه هفتم – مبحث : دما

علوم پایه هفتم: مبحث : مقیاس های اندازه گیری دما

ریاضی پایه هفتم – مبحث: توان (قسمت اول) مفهوم توان و ضرب و تقسیم توان دار با پایه مساوی

ریاضی پایه هفتم – مبحث: توان (قسمت دوم) تقسیم و ضرب با توان مساوی، به توان رساندن اعداد توان دار

ریاضی پایه هفتم – مبحث: توان (قسمت سوم) توان منفی، مسائل جبری توان

ریاضی پایه هفتم – مبحث : جذر و رادیکال

ریاضی پایه هفتم – مبحث : مثال از جذر و رادیکال(قسمت اول)

ریاضی پایه هفتم – مبحث : مثال از جذر و رادیکال(قسمت دوم)

ریاضی پایه هفتم – مبحث: بردار و مختصات(قسمت اول)

ریاضی پایه هفتم – مبحث: بردار و مختصات(قسمت دوم)

ریاضی پایه هفتم – مبحث: مختصات