برای دریافت لینک کلاس (ورود به کلاس آنلاین) روی نام کلاس کلیک نمایید.

…………………………………………………………………………………………………

?برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه ۹۹/۰۳/۰۱ :

⏰ساعت ۱۵:۴۵ – ۱۵:
ریاضی پایه ششم آقای کنفچیان (حل تمرین)
تست زیست پایه دهم

⏰ساعت ۱۶:۳۰ – ۱۵:
فیزیک پایه دوازدهم
تست ریاضی پایه یازدهم
فیزیک پایه نهم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس فیزیک نهم)

⏰ساعت ۱۶:۴۵ – ۱۶:
ریاضی پایه ششم آقای عمومی (حل تمرین)
تست زیست پایه یازدهم

⏰ساعت ۱۷:۳۰ – ۱۶:
ریاضی پایه ششم آقای نبی زاده (حل تمرین)
ریاضی پایه ششم خانم محسن خواه (حل تمرین)

⏰ساعت ۱۷:۴۵ – ۱۷:
ریاضی پایه پنجم آقای کریمی (حل تمرین)
تست زیست پایه نهم
ریاضی پایه هفتم آقای کنفچیان (حل تمرین)
فیزیک پایه دهم

⏰ساعت ۱۸:۴۵ – ۱۸:
ریاضی و علوم پایه چهارم ابتدایی

⏰ساعت ۱۹:۳۰ – ۱۸:
ریاضی پایه هفتم آقای نبی زاده (حل تمرین)
ریاضی پایه نهم آقای هادیان (حل تمرین)
ریاضی پایه دهم

…………………………………………………………………………………………………

?برنامه کلاس های آنلاین روز چهارشنبه ۹۹/۰۲/۳۱ :

⏰ساعت ۱۶:۳۰ – ۱۵:
فیزیک پایه دوازدهم

⏰ساعت ۱۶:۴۵ – ۱۶:
علوم پایه ششم خانم مومیوند (حل تمرین)

⏰ساعت ۱۷:۳۰ – ۱۶:
ریاضی پایه هشتم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس ریاضی هشتم)
ریاضی پایه نهم آقای هادیان (حل تمرین)

⏰ساعت ۱۷:۴۵ – ۱۷:
تست شیمی دهم

⏰ساعت ۱۹:۱۵ – ۱۷:۴۵:
هوش پایه ششم آقای بناپور
هوش پایه ششم آقای هادیان

⏰ساعت ۱۸:۴۵ – ۱۸:
تست شیمی یازدهم

⏰ساعت ۲۰:۱۵ – ۱۹:۳۰:
ریاضی پایه نهم آقای بناپور (حل تمرین)
ریاضی پایه ششم آقای هادیان (حل تمرین)

…………………………………………………………………………………………………

?برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه ۹۹/۰۲/۲۸ :

⏰ساعت ۱۹:۳۰ – ۱۸:
هوش پایه ششم آقای بناپور
هوش پایه ششم آقای هادیان

⏰ساعت ۲۰:۲۵ – ۱۹:۴۰:
ریاضی پایه نهم آقای هادیان (حل تمرین)

…………………………………………………………………………………………………

?برنامه کلاس های آنلاین روز شنبه ۹۹/۰۲/۲۷ :

⏰ساعت ۱۶:۴۵ – ۱۶:
علوم پایه ششم آقای شایان (حل تمرین)

⏰ساعت ۱۸ – ۱۶:۳۰:
فیزیک پایه دوازدهم

…………………………………………………………………………………………………

?برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه ۹۹/۰۲/۲۵ :

⏰ساعت ۱۰:۴۵ – ۱۰:
ریاضی پایه هفتم آقای عمومی (حل تمرین)
ریاضی پایه هفتم آقای کنفچیان (حل تمرین)

⏰ساعت ۱۱:۴۵ – ۱۱:
ریاضی پایه ششم آقای هادیان (حل تمرین)
ریاضی پایه ششم آقای کنفچیان (حل تمرین)
ریاضی پایه ششم آقای عمومی (حل تمرین)
ریاضی پایه ششم خانم محسن خواه (حل تمرین)
ریاضی پایه ششم خانم مافی (حل تمرین)

⏰ساعت ۱۲:۴۵ – ۱۲ :
ریاضی و علوم پایه سوم ابتدایی
ریاضی پایه نهم آقای مصطفی لو (حل تمرین)
ریاضی پایه نهم آقای هادیان (حل تمرین)
ریاضی پایه هشتم آقای افتخاری (حل تمرین)

⏰ساعت ۱۳:۴۵ – ۱۳ :
ریاضی و علوم پایه سوم ابتدایی
فیزیک پایه نهم آقای رضایی (حل تمرین)
ریاضی پایه هشتم آقای هادیان (حل تمرین)
ریاضی پایه هفتم آقای افتخاری (حل تمرین)

⏰ساعت ۱۶:۳۰ – ۱۵:
ریاضی پایه دهم
فیزیک پایه دوازدهم
تست ریاضی پایه یازدهم

…………………………………………………………………………………………………

?برنامه کلاس های آنلاین روز چهارشنبه ۹۹/۰۲/۲۴ :

⏰ساعت ۱۶:۴۵ – ۱۶:
فیزیک پایه نهم آقای طبیبی (حل تمرین)

⏰ساعت ۱۷:۳۰ – ۱۶:
ریاضی پایه ششم آقای نبی زاده (حل تمرین)

⏰ساعت ۱۷:۴۵ – ۱۷ :
شیمی پایه دهم
علوم پایه هفتم خانم مومیوند (حل تمرین)
ریاضی پایه پنجم خانم کاتب (حل تمرین)

⏰ساعت ۱۹:۱۵ – ۱۷:۴۵ :
ریاضی پایه هفتم آقای نبی زاده (حل تمرین)

⏰ساعت ۱۸:۴۵ – ۱۸:
تست شیمی پایه نهم
علوم پایه پنجم خانم مومیوند

⏰ساعت ۲۰ – ۱۸ :
هوش پایه ششم آقای هادیان

…………………………………………………………………………………………………

?برنامه کلاس های آنلاین روز سه شنبه ۹۹/۰۲/۲۳ :

⏰ساعت ۱۷:۴۵ – ۱۷:
ریاضی پایه هشتم آقای بناپور (حل تمرین)
علوم پایه ششم آقای شایان (حل تمرین)
علوم پایه ششم خانم مومیوند (حل تمرین)

⏰ساعت ۱۸:۴۵ – ۱۸ :
فیزیک پایه نهم آقای سراج (حل تمرین)
ریاضی و علوم پایه چهارم ابتدایی

⏰ساعت ۱۹:۳۰ – ۱۸:
هوش پایه ششم آقای بناپور

…………………………………………………………………………………………………

?برنامه کلاس های آنلاین روز دوشنبه ۹۹/۰۲/۲۲ :

⏰ساعت ۱۶:۴۵ – ۱۶:
تست زیست پایه نهم

⏰ساعت ۱۷:۴۵ – ۱۷:
تست زیست پایه یازدهم
ریاضی پایه پنجم آقای کریمی (حل تمرین)

⏰ساعت ۱۸:۴۵ – ۱۸ :
فیزیک پایه نهم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس فیزیک نهم)
تست شیمی پایه دهم

⏰ساعت ۱۹:۴۵ – ۱۹:
زیست پایه دهم
تست شیمی پایه یازدهم

…………………………………………………………………………………………………

?برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه ۹۹/۰۲/۲۱ :

⏰ساعت ۱۷:۳۰ – ۱۶:
ریاضی پایه هشتم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس ریاضی هشتم)
ادبیات پایه ششم
فیزیک (ترمودینامیک)

⏰ساعت ۱۸:۴۵ – ۱۸ :
ریاضی پایه هشتم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس ریاضی هشتم)
ریاضی پایه نهم آقای بناپور (حل تمرین)

⏰ساعت ۱۹:۳۰ – ۱۸:
فیزیک پایه دوازدهم

…………………………………………………………………………………………………

?برنامه کلاس های آنلاین روز شنبه ۹۹/۰۲/۲۰ :

⏰ساعت ۱۷:۳۰ – ۱۶:
فیزیک پایه دوازدهم
علوم پایه ششم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس علوم ششم)

⏰ساعت ۱۸:۳۰ – ۱۷ :
فیزیک پایه هشتم

⏰ساعت ۱۸:۴۵ – ۱۸:
علوم پایه هفتم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس علوم هفتم)
تست فیزیک دهم

…………………………………………………………………………………………………

?برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه ۹۹/۰۲/۱۸ :

⏰ساعت ۱۱:۴۵ – ۱۱:
علوم پایه پنجم خانم حکمت (حل تمرین)
علوم پایه پنجم خانم‌مومیوند (حل تمرین)
ریاضی پایه ششم خانم مافی (حل تمرین)
ریاضی پایه هفتم آقای کنفچیان (حل تمرین)
ریاضی پایه هفتم آقای عمومی (حل تمرین)

⏰ساعت ۱۲:۴۵ – ۱۲:
ریاضی و علوم پایه سوم ابتدایی
ریاضی پایه ششم آقای هادیان (حل تمرین)
ریاضی پایه ششم آقای کنفچیان (حل تمرین)
ریاضی پایه ششم آقای عمومی (حل تمرین)
ریاضی پایه ششم خانم محسن خواه (حل تمرین)
ریاضی پایه هفتم آقای افتخاری (حل تمرین)

⏰ساعت ۱۳:۴۵ – ۱۳:
ریاضی و علوم پایه سوم ابتدایی
ریاضی پایه هشتم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس ریاضی هشتم)

⏰ساعت ۱۴:۴۵ – ۱۴:
ریاضی پایه نهم آقای هادیان (حل تمرین)
ریاضی پایه نهم آقای مصطفی لو (حل تمرین)
تست ریاضی پایه دهم
تست زیست پایه یازدهم

⏰ساعت ۱۵:۴۵ – ۱۵:
ریاضی پایه پنجم آقای کریمی (حل تمرین)

⏰ساعت ۱۶:۳۰ – ۱۵:
ریاضی پایه دهم
تست ریاضی پایه یازدهم
فیزیک پایه دوازدهم

⏰ساعت ۱۶:۴۵ – ۱۶:
ریاضی و علوم پایه چهارم
تست زیست پایه نهم

⏰ساعت ۱۸:۴۵ – ۱۸ :
ریاضی پایه نهم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس ریاضی نهم)
تست فیزیک یازدهم

⏰ساعت ۱۹:۴۵ – ۱۹:
ریاضی پایه هشتم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس ریاضی هشتم)

…………………………………………………………………………………………………

?برنامه کلاس های آنلاین روز چهارشنبه ۹۹/۰۲/۱۷ :

⏰ساعت ۱۷:۴۵ – ۱۷:
ریاضی پایه نهم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس ریاضی نهم)

⏰ساعت ۱۸:۴۵ – ۱۸ :
ریاضی پایه هشتم آقای بناپور (حل تمرین)
ریاضی پایه هشتم آقای هادیان (حل تمرین)
ریاضی پایه پنجم خانم کاتب (حل تمرین)

⏰ساعت ۲۰:۳۰ – ۱۹:
هوش پایه ششم آقای بناپور
هوش پایه ششم آقای هادیان

…………………………………………………………………………………………………

?برنامه کلاس های آنلاین روز سه شنبه ۹۹/۰۲/۱۶ :

⏰ ساعت ۱۶ – ۱۵:۱۵ :
ریاضی پایه پنجم

⏰ ساعت ۱۶:۴۵ – ۱۵:۱۵ :
فیزیک پایه هشتم

⏰ ساعت ۱۷ – ۱۶:۱۵ :
ریاضی پایه پنجم

⏰ساعت ۱۷:۴۵ – ۱۷:
فیزیک پایه نهم آقای رضایی (حل تمرین)
فیریک پایه نهم آقای طبیبی (حل تمرین)
فیزیک پایه نهم آقای سراج (حل تمرین)
ریاضی پایه هشتم آقای افتخاری (حل تمرین)

⏰ساعت ۱۸:۴۵ – ۱۸ :
علوم پایه هفتم آقای شایان (حل تمرین)
علوم پایه هفتم خانم مومیوند (حل تمرین)

⏰ساعت ۱۹:۳۰ – ۱۸ :
ریاضی پایه دهم

⏰ساعت ۱۹:۴۵ – ۱۹:
علوم پایه ششم آقای شایان (حل تمرین)
علوم پایه ششم خانم مومیوند (حل تمرین)

…………………………………………………………………………………………………

?برنامه کلاس های آنلاین روز دوشنبه ۹۹/۰۲/۱۵ :

⏰ ساعت ۱۶:۴۵ – ۱۶ :
فیزیک پایه نهم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس فیزیک نهم)

⏰ساعت ۱۷:۴۵ – ۱۷:
شیمی پایه نهم
زیست پایه دهم
علوم پایه پنجم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس علوم پنجم)

⏰ساعت ۱۸:۴۵ – ۱۸ :
تست شیمی پایه نهم
تست زیست پایه دهم
علوم پایه ششم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس علوم ششم)

⏰ساعت ۱۹:۴۵ – ۱۹:
تست زیست پایه نهم
شیمی پایه دهم
ریاضی و علوم پایه چهارم
علوم پایه هفتم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس علوم هفتم)

…………………………………………………………………………………………………

?برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه ۹۹/۰۲/۱۴ :

⏰ ساعت ۱۷:۳۰ – ۱۶ :
ریاضی پایه نهم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس ریاضی نهم)

⏰ساعت ۱۸:۴۵ – ۱۸:
ریاضی پایه هشتم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس ریاضی هشتم)
ریاضی پایه هفتم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس ریاضی هفتم)

⏰ساعت ۱۹:۴۵ – ۱۹:
ریاضی پایه هشتم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس ریاضی هشتم)

…………………………………………………………………………………………………

?برنامه کلاس های آنلاین روز شنبه ۹۹/۰۲/۱۳ :

⏰ ساعت ۱۶:۴۵ – ۱۵:۱۵ :
علوم پایه ششم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس علوم ششم)
فیزیک پایه دوازدهم

⏰ساعت ۱۷:۴۵ – ۱۷:
علوم پایه هفتم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس علوم هفتم)
ادبیات پایه ششم
تست فیزیک پایه دهم

⏰ساعت ۱۸:۴۵ – ۱۸ :
علوم پایه هفتم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس علوم هفتم)
ادبیات پایه ششم
فیزیک پایه دهم

⏰ساعت ۱۹:۴۵ – ۱۹:
علوم پایه پنجم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس علوم پنجم)
فیزیک پایه نهم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس فیزیک نهم)

…………………………………………………………………………………………………

?برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه ۹۹/۰۲/۱۱ :

⏰ ساعت ۱۱:۴۵ – ۱۱ :
ریاضی پایه هفتم آقای کنفچیان(حل تمرین)
ریاضی پایه هفتم آقای عمومی(حل تمرین)
ریاضی پایه ششم خانم مافی(حل تمرین)
علوم پایه پنجم خانم مومیوند(حل تمرین)

⏰ ساعت ۱۲:۴۵ – ۱۲ :
ریاضی و علوم پایه سوم ابتدایی
ریاضی پایه ششم آقای کنفچیان(حل تمرین)
ریاضی پایه ششم آقای هادیان(حل تمرین)
ریاضی پایه ششم خانم محسن خواه(حل تمرین)
ریاضی پایه ششم آقای عمومی(حل تمرین)
ریاضی پایه هفتم آقای افتخاری(حل تمرین)

⏰ ساعت ۱۳:۴۵ – ۱۳ :
ریاضی و علوم پایه سوم ابتدایی
ریاضی پایه نهم آقای مصطفی لو(حل تمرین)
هوش پایه ششم آقای هادیان

⏰ساعت ۱۵:۴۵ – ۱۵:
ریاضی پایه پنجم آقای کریمی(حل تمرین)

⏰ساعت ۱۶:۳۰ – ۱۵ :
ریاضی پایه دهم
فیزیک پایه دوازدهم
تست ریاضی پایه یازدهم

⏰ساعت ۱۶:۴۵ – ۱۶:
ریاضی و علوم پایه چهارم ابتدایی

⏰ساعت ۱۹ – ۱۷:۳۰:
عربی پایه هفتم

…………………………………………………………………………………………………

?برنامه کلاس های آنلاین روز چهارشنبه ۹۹/۰۲/۱۰ :

⏰ ساعت ۱۶:۴۵ – ۱۶ :
علوم پایه ششم آقای شایان (حل تمرین)
علوم پایه ششم خانم مومیوند (حل تمرین)

⏰ساعت ۱۷:۴۵ – ۱۷:
علوم پایه هفتم آقای شایان (حل تمرین)
علوم پایه هفتم خانم مومیوند (حل تمرین)
ریاضی پایه پنجم خانم کاتب(حل تمرین)

⏰ساعت ۱۸:۴۵ – ۱۸ :
ریاضی پایه هشتم آقای هادیان(حل تمرین)
ریاضی پایه هشتم آقای بناپور(حل تمرین)
علوم پایه پنجم خانم حکمت(حل تمرین)

⏰ساعت ۱۹:۴۵ – ۱۹:
ریاضی پایه نهم آقای هادیان(حل تمرین)
ریاضی پایه نهم آقای بناپور(حل تمرین)

…………………………………………………………………………………………………

?برنامه کلاس های آنلاین روز سه شنبه ۹۹/۰۲/۰۹ :

⏰ ساعت ۱۶:۴۵ – ۱۶ :
فیزیک پایه نهم آقای رضایی (حل تمرین)
فیزیک پایه نهم آقای طبیبی (حل تمرین)
فیزیک پایه نهم آقای سراج (حل تمرین)

⏰ساعت ۱۷:۴۵ – ۱۷:
فیزیک پایه هشتم
ریاضی و علوم پایه چهارم ابتدایی
علوم پایه هفتم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس علوم هفتم)

⏰ساعت ۱۸:۴۵ – ۱۸ :
هوش پایه ششم آقای بناپور
علوم پایه هفتم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس علوم هفتم)

⏰ساعت ۱۹:۴۵ – ۱۹:
ریاضی پایه نهم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس ریاضی نهم)

…………………………………………………………………………………………………

?برنامه کلاس های آنلاین روز دوشنبه ۹۹/۰۲/۰۸ :

⏰ ساعت ۱۶:۴۵ – ۱۶ :
ادبیات پایه ششم
تست زیست پایه نهم
تست شیمی پایه دهم

⏰ساعت ۱۷:۴۵ – ۱۷:
شیمی پایه نهم
زیست پایه دهم

⏰ساعت ۱۸:۴۵ – ۱۸ :
ریاضی پایه پنجم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس ریاضی پنجم)
تست زیست پایه دهم
تست شیمی پایه نهم

⏰ساعت ۱۹:۴۵ – ۱۹:
علوم پایه پنجم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس علوم پنجم)
تست زیست پایه یازدهم
شیمی پایه دهم
ریاضی پایه هشتم آقای افتخاری (حل تمرین)

…………………………………………………………………………………………………

?برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه ۹۹/۰۲/۰۷ :

⏰ ساعت ۱۵:۴۵ – ۱۵ :
ریاضی پایه ششم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس ریاضی ششم)

⏰ ساعت ۱۶:۴۵ – ۱۶ :
ریاضی پایه نهم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس ریاضی نهم)

⏰ساعت ۱۷:۴۵ – ۱۷:
هوش پایه ششم آقای بناپور
هوش پایه ششم آقای هادیان

⏰ساعت ۱۸:۴۵ – ۱۸:
ریاضی پایه هشتم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس ریاضی هشتم)
ریاضی پایه هفتم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس ریاضی هفتم)
تست ریاضی پایه دهم (ساعت ۱۹:۳۰ – ۱۸)

⏰ساعت ۱۹:۴۵ – ۱۹:
ریاضی پایه هشتم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس ریاضی هشتم)

…………………………………………………………………………………………………

?برنامه کلاس های روز شنبه ۹۹/۰۲/۰۶ :

⏰ ساعت ۱۶:۴۵ – ۱۶ :
علوم پایه ششم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس علوم ششم)
فیزیک پایه دوازدهم (ساعت ۱۷:۳۰ – ۱۶)

⏰ساعت ۱۷:۴۵ – ۱۷:
علوم پایه هفتم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس علوم هفتم)

⏰ساعت ۱۸:۴۵ – ۱۸:
فیزیک پایه نهم(ویژه کلیه دانش آموزان کلاس فیزیک نهم)
تست فیزیک پایه دهم

⏰ساعت ۱۹:۴۵ – ۱۹:
فیزیک پایه دهم
علوم پایه پنجم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس علوم پنجم)

…………………………………………………………………………………………………

?برنامه کلاس های پنجشنبه ۹۹/۰۲/۰۴ :

⏰ ساعت ۱۰:۴۵ – ۱۰ :
ریاضی پایه هفتم آقای عمومی (حل تمرین)
ریاضی پایه هفتم آقای کنفچیان (حل تمرین)
ریاضی پایه ششم خانم مافی(حل تمرین)

⏰ ساعت ۱۱:۴۵ – ۱۱ :
ریاضی پایه ششم آقای عمومی (حل تمرین)
ریاضی پایه ششم آقای کنفچیان (حل تمرین)
ریاضی پایه ششم خانم محسن خواه (حل تمرین)
ریاضی پایه نهم آقای مصطفی لو (حل تمرین)

⏰ ساعت ۱۲:۴۵ – ۱۲ :
ریاضی پایه ششم آقای هادیان (حل تمرین)
ریاضی پایه هفتم آقای افتخاری (حل تمرین)
ریاضی و علوم پایه سوم ابتدایی

⏰ ساعت ۱۳:۴۵ – ۱۳ :
ریاضی و علوم پایه سوم ابتدایی
ریاضی و علوم پایه چهارم ابتدایی
علوم پایه پنجم خانم حکمت (حل تمرین)
علوم پایه پنجم خانم مومیوند (حل تمرین)

⏰ ساعت ۱۴:۴۵ – ۱۴ :
علوم پایه هفتم (ویژه کلیه دانش آموزان علوم هفتم)

⏰ ساعت ۱۵:۴۵ – ۱۵ :
ریاضی و علوم پایه چهارم ابتدایی
علوم پایه ششم آقای شایان (حل تمرین)
علوم پایه ششم خانم مومیوند (حل تمرین)

⏰ ساعت ۱۶:۴۵ – ۱۶ :
علوم‌ پایه هفتم آقای شایان (حل تمرین)
علوم پایه هفتم خانم مومیوند (حل تمرین)
تست ریاضی پایه دهم

⏰ ساعت ۱۷:۳۰ – ۱۶ :
فیزیک پایه دوازدهم
تست ریاضی پایه یازدهم

⏰ساعت ۱۸:۴۵ – ۱۸:
تست فیزیک پایه دهم
تست زیست پایه یازدهم
ریاضی پایه پنجم آقای کریمی (حل تمرین)

⏰ساعت ۱۹:۴۵ – ۱۹:
تست فیزیک پایه یازدهم
زیست پایه دهم
ریاضی پایه هشتم آقای افتخاری (حل تمرین)

…………………………………………………………………………………………………

?برنامه کلاس های چهارشنبه ۹۹/۰۲/۰۳ :

⏰ ساعت ۱۶:۴۵ – ۱۶ :
ریاضی پایه هشتم آقای بناپور(حل تمرین)
ریاضی هشتم آقای هادیان (حل تمرین)
ادبیات پایه ششم

⏰ساعت ۱۷:۴۵ – ۱۷:
ریاضی پایه نهم آقای بناپور(حل تمرین)
ریاضی نهم آقای هادیان (حل تمرین)

⏰ساعت ۱۸:۴۵ – ۱۸:
فیزیک پایه نهم آقای سراج (حل تمرین)
فیزیک پایه نهم آقای رضایی (حل تمرین)
ریاضی پایه پنجم خانم کاتب

⏰ساعت ۱۹:۴۵ – ۱۹:
فیزیک پایه هشتم
فیزیک پایه نهم آقای طبیبی (حل تمرین)

…………………………………………………………………………………………………

?برنامه کلاس های روز سه شنبه ۹۹/۰۲/۰۲ :

⏰ ساعت ۱۶:۴۵ – ۱۶ :
فیزیک پایه نهم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس فیزیک نهم)

⏰ساعت ۱۸:۴۵ – ۱۸:
ریاضی پایه نهم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس ریاضی نهم)

⏰ساعت ۱۹:۴۵ – ۱۹:
علوم پایه پنجم
ریاضی پایه دهم
ادبیات پایه ششم

…………………………………………………………………………………………………

?برنامه کلاس های روز دوشنبه ۹۹/۰۲/۰۱ :

⏰ ساعت ۱۶:۴۵ – ۱۶ :
تست زیست پایه نهم

⏰ساعت ۱۷:۴۵ – ۱۷:
ریاضی و علوم پایه چهارم
شیمی پایه نهم
تست زیست پایه دهم

⏰ساعت ۱۸:۴۵ – ۱۸:
تست شیمی پایه دهم
ریاضی پایه ششم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس ریاضی ششم)

⏰ساعت ۱۹:۴۵ – ۱۹:
شیمی پایه دهم
ریاضی پایه هفتم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس ریاضی هفتم)

⏰ساعت ۲۰:۴۵ – ۲۰:
ریاضی پایه هشتم (ویژه کلیه دانش آموزان کلاس ریاضی هشتم)

…………………………………………………………………………………………………

?برنامه کلاس های روز یکشنبه ۹۹/۰۱/۳۱ :

⏰ ساعت ۱۶:۴۵ – ۱۶ :
ریاضی پایه نهم (ویژه کلیه دانش آموزان ریاضی نهم)

⏰ساعت ۱۷:۴۵ – ۱۷:
هوش ششم آقای بناپور
هوش ششم آقای هادیان

⏰ساعت ۱۸:۴۵ – ۱۸:
فیزیک پایه دوازدهم
ریاضی پایه دهم
ریاضی پایه هشتم (ویژه کلیه دانش آموزان ریاضی هشتم)

⏰ساعت ۱۹:۴۵ – ۱۹:
فیزیک پایه دوازدهم
ریاضی پایه دهم
تست ریاضی پایه یازدهم

…………………………………………………………………………………………………

?برنامه کلاس های روز شنبه ۹۹/۰۱/۳۰:

⏰ ساعت ۱۶:۴۵ – ۱۶ :
علوم ششم (ویژه کلیه دانش آموزان علوم ششم)

⏰ساعت ۱۷:۴۵ – ۱۷:
علوم هفتم (ویژه کلیه دانش آموزان علوم هفتم)
فیزیک پایه دهم

⏰ساعت ۱۸:۴۵ – ۱۸:
فیزیک پایه دوازدهم
علوم پایه پنجم (ویژه کلیه دانش آموزان علوم پنجم)

⏰ساعت ۱۹:۴۵ – ۱۹:
فیزیک پایه دوازدهم
ریاضی پایه نهم آقای مصطفی لو (حل تمرین)
ریاضی پایه پنجم (ویژه کلیه دانش آموزان ریاضی پنجم)

…………………………………………………………………………………………………

?برنامه کلاس های روز پنجشنبه ۹۹/۰۱/۲۸:

⏰ ساعت ۱۰:۴۵ – ۱۰ :
ریاضی ششم خانم مافی (حل تمرین)

⏰ ساعت ۱۱:۴۵ – ۱۱ :
ریاضی ششم‌خانم محسن خواه (حل تمرین)
ریاضی ششم آقای کنفچیان(حل تمرین)
ریاضی ششم آقای عمومی (حل تمرین)

⏰ساعت ۱۲:۴۵ – ۱۲:
ریاضی ششم آقای هادیان (حل تمرین)
پایه چهارم ابتدایی آقای کریمی
ریاضی هفتم آقای عمومی (حل تمرین)
ریاضی هفتم آقای افتخاری (حل تمرین)
ریاضی هفتم آقای کنفچیان (حل تمرین)

⏰ساعت ۱۳:۴۵ – ۱۳:
ریاضی پنجم آقای کریمی (حل تمرین)
ریاضی پنجم خانم کاتب (حل تمرین)
سوم ابتدایی خانم ساعی

⏰ساعت ۱۴:۴۵ – ۱۴:
سوم ابتدایی خانم ساعی
پایه چهارم ابتدایی آقای کریمی
ادبیات ششم خانم عرب

⏰ساعت ۱۶:۴۵ – ۱۶:
فیزیک پایه نهم (ویژه کلیه دانش آموزان فیزیک نهم)

⏰ساعت ۱۷:۴۵ – ۱۷:
تست ریاضی یازدهم
فیزیک دوازدهم
علوم هفتم (ویژه کلیه دانش آموزان علوم هفتم)

⏰ساعت ۱۸:۴۵ – ۱۸:
فیزیک پایه دوازدهم
علوم ششم (ویژه کلیه دانش آموزان علوم ششم)

⏰ساعت ۱۹:۴۵ – ۱۹:
علوم پنجم خانم مومیوند (حل تمرین)
علوم پنجم خانم حکمت (حل تمرین)
ریاضی دهم

………………………………………………………………………………………………….

?برنامه کلاس های روز چهارشنبه ۹۹/۰۱/۲۷:

⏰ ساعت ۱۶:۴۵ – ۱۶ :
ریاضی پایه ششم

⏰ساعت ۱۷:۴۵ – ۱۷:
ریاضی پایه هفتم

⏰ساعت ۱۸:۴۵ – ۱۸:
علوم پایه ششم

⏰ساعت ۱۹:۴۵ – ۱۹:
علوم پایه هفتم

فیزیک پایه هشتم

………………………………………………………………………………………………….

?برنامه کلاس های روز سه شنبه ۹۹/۰۱/۲۶:

⏰ ساعت ۱۶:۴۵ – ۱۶ :
ریاضی پایه دهم
ریاضی پایه هشتم

⏰ساعت ۱۷:۴۵ – ۱۷:
ریاضی پایه دهم
تست فیزیک پایه یازدهم
تست شیمی پایه نهم

⏰ساعت ۱۸:۴۵ – ۱۸:
شیمی پایه نهم
علوم پایه پنجم
تست ریاضی پایه دهم

⏰ساعت ۱۹:۴۵ – ۱۹:
ریاضی پایه نهم

………………………………………………………………………………………………….

?برنامه کلاس های روز دوشنبه ۹۹/۰۱/۲۵:

⏰ ساعت ۱۶:۴۵ – ۱۶ :
شیمی پایه دهم
ریاضی پایه هشتم

⏰ساعت ۱۷:۴۵ – ۱۷:
ریاضی پایه پنجم
فیزیک پایه دوازدهم
تست زیست پایه دهم

⏰ساعت ۱۸:۴۵ – ۱۸:
علوم پایه پنجم
فیزیک پایه دوازدهم
زیست پایه دهم

⏰ساعت ۱۹:۴۵ – ۱۹:
ریاضی پایه نهم